UVJETI I ODREDBE I PODACI O KUPCIMA

1 OSNOVNE ODREDBE

(1) Sljedeći uvjeti vrijede za sve ugovore koje sklapate s nama kao dobavljačem (Sun Spa International GmbH) putem web stranice www.sun-spa.eu. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključivanje bilo kojih izraza koje ste možda koristili je kontradiktorno.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njezinoj trgovačkoj niti samostalnim profesionalnim djelatnostima. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju samostalne stručne ili trgovačke djelatnosti.

2 SKLAPANJE UGOVORA

(1) Predmet ugovora je kupoprodaja robe. Naše ponude na internetu su neobvezujuće i nisu obvezujuća ponuda za sklapanje ugovora
ugovora.

(2) Obvezujuću ponudu za kupnju (narudžbu) možete predati putem sustava online košarice. Roba namijenjena kupnji stavlja se u "košaricu". Pomoću odgovarajućeg gumba na navigacijskoj traci možete pozvati "košaricu" i u bilo kojem trenutku unijeti izmjene. Nakon pozivanja stranice "Blagajna" i unosa osobnih podataka te uvjeta plaćanja i dostave, svi podaci o narudžbi ponovno se prikazuju na stranici Pregled narudžbi.
Prije slanja narudžbe imate mogućnost ponovno provjeriti sve podatke, promijeniti ih (također korištenjem funkcije "natrag" internetskog preglednika) ili odustati od kupnje.

Zadavanjem narudžbe putem gumba "Narudžba s obvezom plaćanja" dajete nam obvezujuću ponudu. Prvo ćete automatski primiti e-mail o primitku vaše narudžbe, što još ne dovodi do sklapanja ugovora.

(3) Prihvaćanje ponude (a time i sklapanje ugovora) odvija se u roku od 2 dana potvrdom u tekstualnom obliku (npr. e-mail), u kojoj se potvrđuje izvršenje narudžbe ili isporuka robe na vas (potvrda narudžbe). Ako niste primili odgovarajuću poruku, više niste u mogućnosti obraditi svoju narudžbu
vezan. Sve usluge koje su već pružene bit će odmah nadoknađene u ovom slučaju.

(4) Vaši zahtjevi za izradu ponude za Vas nisu obvezujući. Dat ćemo vam obvezujuću ponudu u tekstualnom obliku (npr. e-mailom), koju možete prihvatiti u roku od 5 dana.

(5) Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora odvija se putem elektroničke pošte, u nekim slučajevima automatski. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste nam dali točna, da je primanje e-pošte tehnički zajamčeno i, posebno, da ga ne sprječavaju SPAM filteri.

3 PRAVO ZADRŽANJA, PRIDRŽAVANJE VLASNIŠTVA

(1) Pravo pridržaja možete ostvariti samo ako se radi o tražbinama iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje u našem vlasništvu dok se kupoprodajna cijena u cijelosti ne isplati.

(3) Ako ste poduzetnik, vrijedi i sljedeće:
a) Zadržavamo vlasništvo nad robom do podmirenja svih potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa u cijelosti. Zalog ili ustupanje kao jamstvo nije dopušteno prije prijelaza vlasništva nad rezerviranom robom.

b) Robu možete preprodati u redovnom tijeku poslovanja. U tom slučaju nam ustupate sva potraživanja u iznosu fakturiranog iznosa koja Vam pripadaju preprodajom, a mi prihvaćamo ustupanje. Nadalje ste ovlašteni naplatiti potraživanje. Međutim, ako svoje obveze plaćanja ne ispunjavate uredno, zadržavamo pravo sami naplatiti potraživanje.

c) Ako se rezervirana roba spaja i miješa, stječemo suvlasništvo nad novom stavkom razmjerno fakturnoj vrijednosti rezervirane robe prema ostalim obrađenim artiklima u trenutku obrade.

d) Obvezujemo se osloboditi vrijednosne papire na koje imamo pravo na vaš zahtjev ukoliko ostvariva vrijednost naših vrijednosnih papira premašuje potraživanje koje treba osigurati za više od 10%. Mi smo odgovorni za odabir vrijednosnih papira koji će se izdati.

4 JAMSTVO

(1) Primjenjuju se zakonska prava iz jamstva.

(2) Za rabljene artikle jamstveni rok je godinu dana od isporuke robe, odstupajući od zakonskih odredbi. Jednogodišnje jamstveno razdoblje ne odnosi se na krivotvornu štetu po život, udove ili zdravlje koja se može pripisati nama i na štetu prouzročenu grubim nemarom ili namjerom ili prijevarnom namjerom od strane pružatelja usluga, kao ni na prava regresa u u skladu s §§ 478, 479 BGB.

(3) Ako ste poduzetnik, odstupajući od stavka 1. vrijedi:
a) Samo naše vlastite informacije i opis proizvoda proizvođača smatraju se ugovorenom kvalitetom robe, ali ne i druge reklame, javne promidžbe i izjave proizvođača.

b) Dužni ste robu odmah i s dužnom pažnjom pregledati radi odstupanja u kvaliteti i količini te nas pisanim putem obavijestiti o očitim nedostacima u roku od 7 dana od primitka robe, pravovremena otprema dovoljna je za poštivanje roka. Ovo se također odnosi na skrivene nedostatke koji se kasnije otkriju. U slučaju kršenja obveze pregleda i obavještavanja o nedostacima, isključeno je ostvarivanje jamstvenih zahtjeva.

c) U slučaju nedostataka, osigurat ćemo jamstvo, prema vlastitom nahođenju, ispravkom ili zamjenom. Ako otklanjanje kvara ne uspije, možete odabrati smanjenje
zatražiti ili odustati od ugovora. Otklanjanje nedostataka smatra se neuspjelim nakon drugog neuspješnog pokušaja, osim ako nešto drugo proizlazi iz prirode stvari ili nedostatka ili drugih okolnosti. U slučaju popravka ne moramo snositi povećane troškove koji proizlaze iz prijevoza robe na mjesto koje nije mjesto izvedbe ako prijevoz ne odgovara namjeni robe.

d) Jamstveni rok je godinu dana od isporuke robe. Skraćeni jamstveni rok ne odnosi se na štetu koja nam je krivo nastala
Ozljeda života, udova ili zdravlja i šteta uzrokovana krajnjim nemarom ili namjerom ili prijevarom, kao i zahtjevi za regresom u skladu s §§ 478, 479 BGB.

5 ODGOVORNOST

(1) U potpunosti smo odgovorni za štetu koja proizlazi iz povrede života, udova ili zdravlja. Nadalje, odgovorni smo bez ograničenja u svim slučajevima namjere i krajnje nepažnje, u slučaju prijevarnog prikrivanja nedostatka, u slučaju preuzimanja jamstva za stanje predmeta kupnje i u svim drugim slučajevima reguliranim zakonom .

(2) Odgovornost za nedostatke u okviru zakonskog jamstva temelji se na relevantnim propisima u našim informacijama za kupce (II. dio) i općim informacijama
Odredbe i uvjeti (I. dio).

(3) Ako su ugrožene bitne ugovorne obveze, naša je odgovornost za lagani nemar ograničena na predvidljivu štetu koja je tipična za ugovor. bitne stvari
Ugovorne obveze su bitne obveze koje proizlaze iz prirode ugovora i čijom bi povredom bilo ugroženo postizanje svrhe ugovora kao i obveze koje nam ugovor svojim sadržajem nameće radi ostvarenja svrhe ugovora. ugovor, čije ispunjenje omogućuje pravilno izvršenje ugovora na prvom mjestu i na čije se poštivanje možete redovito osloniti.

(4) U slučaju beznačajne povrede ugovornih obveza isključena je odgovornost za lakše nesavjesne povrede obveze.

(5) Prema trenutnom stanju tehnike, ne može se jamčiti da će podatkovna komunikacija putem interneta biti bez grešaka i/ili dostupna u svakom trenutku. U tom smislu, nismo odgovorni za stalnu ili neprekinutu dostupnost web stranice i usluga koje se tamo nude.

6 IZBOR PRAVA, MJESTO IZVRŠENJA, NADLEŽNOST

(1) Primjenjuje se njemačko pravo. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj nije povučena zaštita koju pružaju obvezujuće odredbe prava države u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište (načelo povoljnosti).

(2) Mjesto obavljanja svih usluga koje proizlaze iz poslovnog odnosa s nama i mjesto nadležnosti je naše sjedište ako niste potrošač već trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond. Isto vrijedi ako nemate opću nadležnost u Njemačkoj ili EU ili ako vaše prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe. Ovlaštenje za podnošenje žalbe sudu na drugom mjestu jurisdikcije ostaje nepromijenjeno.

(3) Odredbe UN-ove konvencije o prodaji izričito se ne primjenjuju.

INFORMACIJE ZA KUPCE

1. IDENTITET PRODAVAČA

Sun Spa International Ltd
Hirblingerstr. 82
86156 Augsburg
Telefon +49 (0) 821 80681188
E-mail: team@sun-spa.eu

Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), dostupnu na http://ec.europa.eu/odr.

2. PODACI O SKLAPANJU UGOVORA

Tehnički koraci za sklapanje ugovora, sklapanje samog ugovora i mogućnosti ispravka provode se u skladu sa § 2 naših Općih uvjeta (Dio I.).

3. JEZIK UGOVORA, POHRANA TEKSTA UGOVORA

3.1. Jezik ugovora je njemački.

3.2. Ne spremamo cijeli tekst ugovora. Prije slanja narudžbe putem online sustava košarice, podaci o ugovoru mogu se ispisati ili elektronički pohraniti pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podatke o narudžbi, podatke koji su propisani zakonom za ugovore na daljinu i opće uvjete ponovno ćemo Vam poslati e-poštom.

3.3. Zatražite li ponudu izvan sustava online košarice, sve podatke o ugovoru dobit ćete u sklopu obvezujuće ponude putem e-maila, koji možete
ispisati ili elektronički spremiti.

4. BITNE KARAKTERISTIKE ROBE ILI USLUGE

Bitne značajke robe i/ili usluge možete pronaći u opisu artikla i dodatnim informacijama na našim stranicama.

5. CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve komponente cijene uključujući sve primjenjive poreze.

5.2. Troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu. Dostupni su putem odgovarajuće označene tipke na našoj web stranici ili u odgovarajućem
Opis artikla se može pozvati, prikazuje se odvojeno tijekom postupka naručivanja i vi ga dodatno snosite, osim ako nije obećana besplatna dostava.

5.3. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u opisu odgovarajućeg artikla.

5.4. Ukoliko za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, potraživanja plaćanja iz sklopljenog ugovora dospijevaju na naplatu odmah.

6. UVJETI ISPORUKE

6.1. Uvjeti isporuke, datum isporuke i sva postojeća ograničenja isporuke mogu se pronaći pod odgovarajućim gumbom na našem
web stranici ili u opisu odgovarajućeg artikla.

6.2. Ako ste potrošač, zakonom je regulirano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja artikla koji se prodaje tijekom isporuke
tek kada Vam je roba predana, bez obzira je li pošiljka osigurana ili neosigurana. Ovo ne vrijedi ako ste neovisno angažirali prijevozničku tvrtku koju nije imenovao izvođač ili druga osoba odgovorna za izvršenje pošiljke. Ukoliko ste poduzetnik, dostava i otprema je na vlastitu odgovornost.

7. ZAKONSKA PRAVA NA ODGOVORNOST

7.1. Odgovornost za nedostatke naše robe temelji se na odredbi "Jamstvo" u našim Općim uvjetima (Dio I).

7.2. Kao potrošača, molimo Vas da odmah po isporuci provjerite kompletnost robe, očite nedostatke i oštećenja prilikom transporta te da o eventualnim reklamacijama što prije obavijestite nas i prijevoznika. Ako se ne pridržavate, to nema utjecaja na vaša zakonska jamstvena potraživanja.