REGULAMIN I INFORMACJE DLA KLIENTÓW

1 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Sun Spa International GmbH) za pośrednictwem strony internetowej www.sun-spa.eu. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie jakichkolwiek terminów, których mogłeś użyć, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy dokonywaniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania samodzielnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

2 ZAWARCIE UMOWY

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów. Nasze oferty w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy
umowy.

(2) Wiążącą ofertę zakupu (zamówienie) można złożyć za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online. Towar przeznaczony do zakupu umieszczany jest w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie. Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich informacji, ich zmiany (również za pomocą funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składasz nam wiążącą ofertę. Najpierw otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail o otrzymaniu zamówienia, która nie prowadzi jeszcze do zawarcia umowy.

(3) Przyjęcie oferty (a tym samym zawarcie umowy) następuje w ciągu 2 dni poprzez potwierdzenie w formie tekstowej (np. e-mail), w której potwierdza się realizację zamówienia lub dostawę towaru do ty (potwierdzenie zamówienia). Jeśli nie otrzymałeś odpowiedniej wiadomości, nie możesz już przetworzyć swojego zamówienia
zobowiązany. Wszelkie już wykonane usługi zostaną w takim przypadku zwrócone niezwłocznie.

(4) Twoje prośby o przygotowanie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Złożymy Ci wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. e-mail), którą możesz zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w niektórych przypadkach automatycznie. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam podałeś, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie gwarantowany, aw szczególności, że nie jest blokowany przez filtry SPAM.

3 PRAWO ZATRZYMANIA, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, zastosowanie mają również następujące zasady:
a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu pełnego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych. Zastaw lub cesja jako zabezpieczenie jest niedozwolona przed przejściem własności towaru zastrzeżonego.

b) Możesz odsprzedać towar w toku zwykłej działalności. W takim przypadku przenoszą Państwo na nas wszystkie roszczenia w wysokości kwoty faktury, które narosną Państwu z odsprzedaży, a my przyjmujemy cesję. Jesteś ponadto upoważniony do odebrania roszczenia. Jeśli jednak nie wywiążesz się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego ściągnięcia roszczenia.

c) W przypadku łączenia i mieszania towarów zastrzeżonych nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości faktury towarów zastrzeżonych do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na Państwa żądanie, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekroczy wierzytelność, która ma być zabezpieczona, o więcej niż 10%. Jesteśmy odpowiedzialni za wybór papierów wartościowych, które mają zostać zwolnione.

4 GWARANCJA

(1) Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.

(2) W przypadku przedmiotów używanych okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru, w odstępstwie od przepisów ustawowych. Roczny okres gwarancji nie dotyczy zawinionego przez nas uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem lub umyślnym lub oszukańczym zamiarem ze strony usługodawcy, a także praw regresu w zgodnie z §§ 478, 479 BGB.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w odstępstwie od ustępu 1 obowiązuje, co następuje:
a) Za uzgodnioną jakość towaru uważa się wyłącznie nasze własne informacje i opis produktu producenta, z wyłączeniem innych reklam, promocji publicznych i oświadczeń producenta.

b) Jesteś zobowiązany do niezwłocznego zbadania towaru z należytą starannością pod kątem odchyleń jakościowych i ilościowych oraz do pisemnego zgłoszenia nam oczywistych wad w ciągu 7 dni od otrzymania towaru, do zachowania terminu wystarczy terminowa wysyłka. Dotyczy to również wad ukrytych znalezionych później po ich wykryciu. W przypadku naruszenia obowiązku zbadania i zgłoszenia wad, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi jest wyłączone.

c) W przypadku wad zapewniamy według naszego uznania gwarancję poprzez naprawę lub dostawę zastępczą. Jeśli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz wybrać obniżkę
zażądać lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że z charakteru rzeczy lub wady wynika coś innego. W przypadku sprostowania nie musimy ponosić zwiększonych kosztów wynikających z transportu towaru do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, jeżeli transport nie odpowiada przeznaczeniu towaru.

d) Okres gwarancji wynosi jeden rok od dostarczenia towaru. Skrócony okres gwarancji nie dotyczy szkód spowodowanych z naszej winy w sposób zawiniony
Uszczerbek na życiu, ciele lub zdrowiu oraz szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym zamiarem lub oszustwem, a także roszczenia regresowe zgodnie z §§ 478, 479 BGB.

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

(1) Ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z utraty życia, ciała lub zdrowia. Ponadto ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń we wszystkich przypadkach umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, w przypadku podstępnego przemilczenia wady, w przypadku przejęcia gwarancji za stan przedmiotu zakupu oraz we wszystkich innych przypadkach przewidzianych prawem .

(2) Odpowiedzialność za wady w ramach ustawowej rękojmi opiera się na odpowiednich przepisach w naszych informacjach dla klientów (część II) i ogólnych informacjach
Regulamin (Część I).

(3) Jeżeli ma to wpływ na istotne zobowiązania umowne, nasza odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. niezbędniki
Zobowiązania umowne to istotne zobowiązania, które wynikają z charakteru umowy, a których naruszenie zagroziłoby osiągnięciu celu umowy, a także obowiązki, które umowa nakłada na nas zgodnie ze swoją treścią w celu osiągnięcia celu umowa, której wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i której przestrzegania można regularnie polegać.

(4) W przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność za niewielkie niedbalstwo jest wykluczona.

(5) Zgodnie z aktualnym stanem techniki transmisja danych przez Internet nie może zagwarantować, że będzie wolna od błędów i/lub dostępna przez cały czas. W tym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za stałą lub nieprzerwaną dostępność serwisu i oferowanych tam usług.

6 WYBÓR PRAWA, MIEJSCE WYKONANIA, JURYSDYKCJA

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona zapewniona przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Miejscem wykonania wszystkich usług wynikających ze stosunków handlowych z nami i miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, jeśli nie jesteś konsumentem, ale handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia powództwa. Prawo do odwołania się do sądu w innym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

1. TOŻSAMOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sun Spa International Ltd
Hirblingerstr. 82
86156 Augsburg
Telefon +49 (0) 821 80681188
E-mail: team@sun-spa.eu

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samym zawarciem umowy i opcjami korekty są przeprowadzane zgodnie z § 2 naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

3. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTÓW UMOWY

3.1. Językiem umowy jest niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo w przypadku umów zawieranych na odległość oraz Ogólne warunki handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

3.3. Jeśli poprosisz o ofertę poza systemem koszyka online, otrzymasz wszystkie dane umowy w ramach wiążącej oferty pocztą elektroniczną, którą możesz
wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej.

4. ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI TOWARU LUB USŁUGI

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w opisie przedmiotu i dodatkowych informacjach na naszej stronie internetowej.

5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one dostępne za pośrednictwem odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiednim
Opisy pozycji można wyświetlić, są one wyświetlane oddzielnie podczas procesu zamawiania i dodatkowo ponosisz je, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. Dostępne metody płatności są pokazane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w opisie danego przedmiotu.

5.4. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych sposobów płatności, roszczenia płatnicze z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.

6. WARUNKI DOSTAWY

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio wyznaczonym przyciskiem na naszej stronie
stronie internetowej lub w odpowiednim opisie przedmiotu.

6.2. Jeżeli jesteś konsumentem to przepisy prawa regulują, że ryzyko przypadkowej utraty oraz przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej w trakcie transportu
tylko wtedy, gdy towar zostanie Ci przekazany, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez zleceniobiorcę lub inną osobę odpowiedzialną za realizację przesyłki. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na własne ryzyko.

7. USTAWOWE PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Odpowiedzialność za wady naszych towarów opiera się na postanowieniu „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

7.2. Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru natychmiast po dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze poinformowanie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się, nie ma to wpływu na Twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.